دستبند مسی

دستبند مسی

فوايد مس:
– مس به اكسيده شدن گلوكز و در نتيجه آزاد شدن انرژي در بدن كمك مي كند.
– به جذب آهن توسط بدن كمك مي كند.
– به تامين اكسيژن لازم براي بافت هاي بدن(به منظور افزايش سطح انرژي بدن) از جمله مغز كمك مي كند.
– به غده تيروئيد براي تعادل درترشح هورمون ها ياري مي رساند.
– به عنوان حمل كننده اكسيژن در خون عمل مي كند.
– به عملكرد مغز و اعصاب كمك مي كند.
– براي عملكرد اسيدآمينه تيروزين(به منظور عامل رنگ) لازم مي باشد.
– براي ساخت سلول هاي قرمز خون ضروري است.
– جزئي از آنزيم ضروري براي سنتز هورمون آدرنالين مي باشد.
– با فعاليت آنزيم هاي روده اي در ارتباط نزديك مي باشد.
– سطح مس در بدن با سطح استروژن در ارتباط است.
– مس ميزان آدرنالين، نوراپي نفرين و دوپامين را افزايش مي دهد.
– سطوح پايين مس موجب خفگي سلول ها و فقدان اكسيژن در آن ها مي شود.