شاه مقصود 101 دانه زرد

تسبیح شاه مقصود افغانی زرد اصلی ریز اعلا