خواص سنگ سودالیت

 

 

سنگ سوداليت سنگی مؤثر برای فشار خون بالاست.
سنگ سوداليت اعصاب را آرام و موزون و تیروئید را تقویت میكند.
همچنین سنگ سوداليت محركی برای مغز و بافت لنفاوی است و نیروی حیات به بدن میبخشد.
 سنگ سودالیت باعث برانگیخته شدن و تثبیت عقیده منطقی ما در برابر اشخاص نكته بین شده و به ما شجاعت میدهد تا حس گناه و اضطراب را از بین ببریم.
سنگ سوداليت برای فشار خون بالا و تپش قلب مؤثر است.
توصیه میشود آن را به صورت گردنبند با خود داشته باشید.
در كنار كریستال سنگ میتوان از آن برای درمـان گیاهـان و حیوانـات نیز استفـاده كرد. یك كریستـال سنگ و سنگ سوداليت در كنـار جایگـاه خواب حیـوان مریض قـرار دهیـد و برای گیاهان، سنگ مورد نظـر را در یك لیـوان پر از آب قـرار داده و با آن گیـاه را آبیاری نمائید.
بعد از هر بار استفاده  سنگ سوداليت را با آب جاری بشوئید. تا حد امكان از نور خورشید استفاده نشود و اگر هم شد، تنها زمانی كوتاه كافی است.
امتیاز بدهید ...